Jeśli podczas uruchamiania przepływów pracy, żaden z nich nie startuje z uruchomieniem logiki i jest w stanie „Oczekiwanie na zasoby” („Waiting for resources”), jest duże prawdopodobieństwo, że konfiguracja serwera zawarta w tabeli DeploymentProperties na Twoim serwerze Dynamics CRM jest nieprawidłowa.

Podobnie, jeśli klient Outlook dla Dynamics CRM 4.0 podczas konfiguracji wyświetla komunikat „The configuration wizard cannot connect to the Microsoft CRM server. This might indicate that the server is down.” . Wtedy też jest duża szansa, że poniższe zmiany pomogą.

Aby naprawić te błędy i zmienić konfigurację serwera, wykonać należy poniższe kroki:

1. Na serwerze z bazami danych Dynamics CRM otwieramy SQL Server Management Studio i przechodzimy do bazy MSCRM_Config

2. Żeby sprawdzić aktualną konfigurację serwera, możemy użyć zapytania:

SELECT NVarCharColumn
FROM DeploymentProperties
WHERE ColumnName IN ('ADWebApplicationRootDomain',
'AsyncSdkRootDomain', 'ADSdkRootDomain');

3. Prawdopodobnie wartości w tych trzech kolumnach nie są prawidłowymi adresami serwera CRM, nie mają prawidłowego portu lub nie są pełna, kwalifikowaną nazwą (FQDN).

4. Robimy update na tabeli DeploymentProperties, używając poniższych instrukcji. Zamiast <nazwa_serwera> używamy pełnej nazwy serwera CRM wraz z numerem portu, za pomocą której dostajemy się do aplikacji poprzez Internet Explorer:

UPDATE dbo.DeploymentProperties SET NVarCharColumn = '<nazwa_serwera>'
WHERE ColumnName IN ('ADWebApplicationRootDomain',
'AsyncSdkRootDomain', 'ADSdkRootDomain');

Jeśli łączymy się z CRM bez SSL, zmieniamy również:

UPDATE dbo.DeploymentProperties SET NVarCharColumn = 'HTTP'
WHERE ColumnName = 'ADRootDomainScheme';

Zmiany te pomagają w przypadkach, kiedy:
– po instalacji Dynamics CRM został zmieniony numer portu, na którym jest aplikacja
– po instalacji został dodany host header
– z jakiś przyczyn klient dla Outlook musi łączyć się po nazwach FQDN zamiast po krótkiej nazwie (np. poprzez VPN)

Dodatkowo zmiany te naprawiają sytuacje, w których występują błędy:
– w przepływie pracy „Oczekiwanie na zasoby”
– w menadżerze konfiguracji klienta Outlook „Nie można połączyć się z serwerem Dynamics CRM”

Reklama